Welkom

Dit is de website van uitvaartvereniging De Laatste Eer te Hemelum. Deze website is nog in ontwikkeling.

De vereniging heeft meer dan 300 leden en is opgericht in 1900.Zij stelt zich ten doel om op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit  hulp te verlenen bij overlijden en een overledene op waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen naar de laatste rustplaats te brengen. Een taak die de vereniging al meer dan 100 jaar met zorg en toewijding op zich neemt. Deze website is bedoeld om u te informeren over de diensten die de vereniging verricht en over de voorwaarden die aan het lidmaatschap verbonden zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

            

 

Aan de leden,

 

De jaarvergadering van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” wordt gehouden op

donderdag  12 maart 2020 in de Begine te Hemelum. Aanvang 20.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

 

AGENDA:

 

Opening

Notulen en vaststelling

Jaarverslag 2019 en necrologie

Financieel verslag / verslag kascommissie / benoeming nieuw lid kascommissie

Vaststellen contributie en ledenkorting.

Pauze

Bestuursverkiezing

Aftredend:  A. Duijf-Plantinga (herkiesbaar)

Ingekomen stukken / mededelingen

Rondvraag

Sluiting.

 

De contributie  voor het lidmaatschap bedraagt  € 18,00 per persoon als er een machtiging voor automatische incasso is verleend.  Het contributiebedrag zal omstreeks 1 april 2020 van de opgegeven bankrekening worden afgeschreven.

Leden die geen machtiging hebben verleend  worden vriendelijk verzocht om het bedrag van € 18,00 zelf voor 1 april 2020 over te maken naar bankrekening nummer NL 89 RBRB 0943734614 t.n.v. Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Hemelum. Als de contributie op 1 april niet door de vereniging is ontvangen en er herinnerd moet worden, zal de contributie met € 2,00 worden verhoogd. Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven en de vereniging toch willen machtigen dan kunt u bij de vereniging een machtigingsformulier aanvragen 

Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van het betalen van contributie als de ouders lid zijn. 

Het bestuur. 

Bode:                                        Reserve bode:                            Correspondentieadres:
 
H. de Jong                                P. Deinum                                 Mevrouw G. de Vries-Holtrop
Aaltjemeerweg 4                    J. Schotanuswei 110                Hegewei 45   
8761 PA Ferwoude                8567 HH Oudemirdum              8584 VL Hemelum
Tel. 0515-541381                 Tel. 06-25500361                      Tel. 0514-581842
                                                                                                                       

 

Bank: Regiobank NL 89 RBRB 0943734614 t.n.v. Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Hemelum.